Statut Fundacji We Dworze

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA WE DWORZE zwana dalej w treści statutu „Fundacją” ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 października 2016 r. przed Martyną Gonstał notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Niepodległości 124 lok. 1 repertorium A numer 5704/2016.

2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DZ.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873) oraz postanowieniach niniejszego Statutu.

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest Rzuców.

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

§4

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi zawierającymi jej nazwę, siedzibę, numer identyfikacji podatkowej oraz numer Regon.

3. Wzory pieczęci zatwierdza Rada Fundacji.

 

§5

1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, nagrody oraz wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji.

2. Prawa i przywileje dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji ustala rada fundacji.

 

Rozdział II

Cel, zasady, formy i zakres działania

§6

Celami fundacji są:

1. Wspieranie i prowadzenie działań ukierunkowanych na ochronę i rewitalizację obiektów dziedzictwa narodowego, w szczególności obiektów architektonicznych i otaczających te obiekty parków i pomników przyrody związanych z historią miejscowości Rzuców.   

2. Łączenie ochrony dóbr dziedzictwa narodowego z działalnością edukacyjną i kulturalną, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin, seniorów.

3. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej, polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz integracja społeczności lokalnej.

4. Wspieranie i prowadzenie działań ukierunkowanych na rozwój turystyki lokalnej opartej przede wszystkim o obiekty zabytkowe i walory przyrodnicze regionu. 

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Odbudowę, zagospodarowanie, utrzymanie i ochronę obiektów zabytkowych.

2. Propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego w szczególności zabytków architektury.

3. Prace regeneracyjne i pielęgnacyjne walorów krajobrazu kulturowego regionu oraz środowiska, zasobów przyrodniczych (fauny i flory) w szczególności obszarów otaczających zabytki architektury, takich jak zespoły parkowe i pomniki przyrody.

4. Promocję turystyki kulturowej opartej o obiekty zabytkowe regionu.

5. Edukację, szkolenia związane z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym.

6. Organizowanie wydarzeń, imprez kulturalnych, zajęć i warsztatów twórczych, przedstawień, koncertów, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, festiwalów itp.

7. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji. 

8. Pomoc w zakresie doradztwa merytorycznego, technicznego i organizacyjnego dla osób zainteresowanych zaadaptowaniem obiektów stanowiących dziedzictwo narodowe.

9. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów i dokumentów dotyczących regionalnej historii.  

10. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji.

11. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

12. Integrację środowiska lokalnego. 

13. Wolontariat w zakresie swoich celów statutowych.

 

§8

1. Realizując zadania statutowe - Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno - oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w akie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

  

§10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  

§11

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1. Darowizn, spadków i zapisów.

2. Dochodów ze zbiórek publicznych.

3. Dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych.

4. Dywidend i zysków z akcji i udziałów.

5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

6. Grantów.

7. Wpływów ze zbiórek i imprez publicznych.

8. Odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych.

9. Dopłat Fundatorów.

  

§12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§13

Niniejszy statut zabrania Fundacji:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

§14

1. Władzami fundacji są

a) Rada fundacji zwana dalej Radą,

b) Zarząd fundacji zwany dalej zarządem.

2. Członkowie Rady oraz Zarządu wykonują swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie przy czym wynagrodzenie dla członków organów Fundacji ustala Rada. 

 

§15

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków.

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu mogą wchodzić Fundatorzy.

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§17

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§19

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Pierwszy skład zarządu, w tym Prezesa, na pierwszą, trzyletnią kadencję powołują Fundatorzy.  

3. Kolejne kadencje Zarządu trwają trzy lata.

4. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy. 

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6. Na kolejne kadencje skład Zarządu, w tym Prezesa powołuje Rada Fundacji.

7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków Rady.

 

§20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 10 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§21

Sposób Reprezentacji

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu łącznie.

2. W sprawach przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu, wymagana jest uchwała Rady Fundacji, podjęta przed realizacją tych czynności. 

 

Rozdział V

Warunki zmiany statutu

§22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

Rozdział VI

Połączenie z inną fundacją

§23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§26 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

ul. Armii Krajowej 16, 26-422 Rzuców, woj. mazowieckie